Archiwum aktualności

02-06-2021

„Z przykrością i olbrzymim bólem informujemy, że w dniu 2 czerwca 2021 odszedł od nas profesor doktor habilitowany Tadeusz Wojciech Łapiński kolega, przyjaciel, bez którego nie wyobrażamy sobie zakaźnictwa. Odszedł wraz z miłością swego życia doktor Małgorzatą Michalewicz. Będzie nam ich oboje bardzo brakowało. Wyrazy współczucia i wsparcia przesyłamy córkom Wojtka.”

14-10-2020

Ocena testu antygenowego SARS2-Ag dokonana przez PZH 29.05.2020 (link do załącznika)

13-10-2020

Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
z dnia 13 października 2020, aneks #2 do rekomendacji z 31 marca 2020 (link do załącznika)

11-10-2020

Liczba specjalistów i specjalizujących się w chorobach zakaźnych pracujących w oddziałach zakaźnych w Polsce:
– w wieku aktywności zawodowej – 367
– w wieku emerytalnym – 42
– rezydentów – 80
RAZEM – 479
szczegółowe zestawienie (link do załącznika)

05-10-2020

Nobel dla HCV (link do załącznika)

26-09-2020

LISTA BŁĘDÓW Ministerstwa Zdrowia popełnionych od 1 września 2020:

1) Zrzucenie obowiązków POZ i Sanepidów razem wziętych na kilkadziesiąt oddziałów zakaźnych, z których tylko kilkanaście ma pełną obsadę specjalistyczną i kilkuset zakaźników. Jest oczywistym, że doprowadzi to do całkowitego braku kontroli nad epidemią. Nie jest chyba możliwe aby to Panu Ministrowi Adamowi Niedzielskiemu brakowało wyobraźni, to jego doradcy jej nie mają.

2) Testy antygenowe – ciekawe kto doradził wyciąganie z magazynów tych śmieci, które powstały gdy uczono się robić diagnostykę COVID-19, a wiec w marcu-kwietniu. Od tego czasu technologia poszła o epokę do przodu. Musiał to być ktoś kto źle życzy Ministrowi Niedzielskiemu, albo ktoś kto chciał „upłynnić” przekręt za ponad 120 milionów złotych.

3) Likwidacja szpitali jednoimiennych z wiarą w łóżka izolacyjne i buforowe – nie wierzę, że osoba z takim doświadczeniem w NFZ, ufała w to że szpitale na ochotnika utworzą izolatki i dadzą na to sprzęt i ludzi. Pewnie wszystko się zgadza, ale tylko na papierze w raportach.

4) Brak remdesiwiru w hurtowniach, jedynego leku przeciwwirusowego zarejestrowanego w COVID-19, który był dopóki producent dawał go nieodpłatnie. Jeśli będzie przerwa w zaopatrzeniu – bez trudu da się sprawdzić o ile wzrosła śmiertelność w tym okresie i zapytać kto personalnie ponosi winę za śmierć ludzi, których można było uratować.

5) Wśród doradców Pana Ministra nie widać nikogo poza urzędnikami i teoretykami medycznymi, którzy daleko odlecieli od ziemi i poddają się presji organizacji pracodawców, która ma w głębokim poważaniu pacjentów i personel biały – warto pamiętać że porozumienie zielonogórskie to nie stowarzyszenie lekarzy, pielęgniarek czy pacjentów, lecz pracodawców, a pracodawcy zwykle dbają o swój zysk a nie o dobro społeczne.

24-09-2020

APEL DO MINISTRA ZDROWIA

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu środowiska specjalistów chorób zakaźnych APELUJĘ o natychmiastowe wycofanie zarządzenia powodującego obowiązek kierowania przez lekarza POZ praktycznie każdego pacjenta z dodatnim wynikiem genetycznym w kierunku SARS-CoV-2 do oddziału chorób zakaźnych. Tylko pierwszy dzień funkcjonowania tego zarządzenia spowodował zatkanie Izb Przyjęć, a w kolejnych dniach sparaliżuje oddziały zakaźne. Napór chorych skąpoobjawowych lub wręcz bezobjawowych (w dokumentacji oczywiście też są objawowi) którym lekarze POZ zlecają badania RT PCR uniemożliwi hospitalizację i leczenie osób faktycznie wymagających leczenia. Niezależnie od tego przy zachowaniu tego zarządzenia w najbliższym czasie dojdzie do nasilenia już i tak daleko posuniętej frustracji personelu oddziałów zakaźnych, czego konsekwencją będą już sygnalizowane mi wypowiedzenia specjalistów chorób zakaźnych, a w najlepszym wypadku zamknięcia izb przyjęć z powodu zapełnienia oddziałów. Dlatego zwracam się z prośbą o natychmiastowe spowodowanie konieczności opieki nad chorymi o łagodnym przebiegu choroby przez lekarzy POZ. Lekarzy POZ jest w Polsce dziesiątki tysięcy, a nas kilkuset. Zrzucenie na nas odpowiedzialności za to co normalnie jest obowiązkiem POZ (przed pandemią, a w cywilizowanym świecie również w jej trakcie) jest jak mam nadzieję tylko błędem, który zaraz zostanie naprawiony.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Robert Flisiak

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

 

20-04-2020

Opinia PTEiLChZ w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. (Sporządzona na wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP)

28-03-2020

Zwracamy uwagę na punkt 8.1 „Zaleceń PTEiLChZ”
W związku z brakiem wskazania COVID-19 lub zakażenia SARS-CoV-2 w Charakterystyce Produktu Leczniczego, konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej do stosowania w warunkach eksperymentu medycznego następujących leków:
Lopinawir/ritonawir
Hydroksychlorochina
Remdesiwir
Tocilizumab

21-03-2020

WHO opublikowało nowy kod dla COVID-19 acute respiratory disease – U07.1
Należy korzystać z niego gdy pojawi się w naszych systemach

Zalecenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dotyczące stosowania preparatu Chloroquini phosphas w zakażeniach SARS-CoV-2

W związku z zarejestrowaniem w Polsce Chloroquini phosphas (Arechin) do leczenia wspomagającego zakażenia SARS-CoV-2, jako jedynego aktualnie leku w tym wskazaniu, zalecamy jego stosowanie wyłącznie w warunkach szpitalnych w dawce 250-500mg 2 x dziennie (500-1000mg na dobę) przez 7-10 dni, nie dłużej niż 10 dni. Ze względu na nieznaną częstość działań niepożądanych należy zwracać szczególną uwagę na możliwość ich wystąpienia w układzie krwiotwórczym, nerwowym, wzroku, hipotonię, hipoglikemię oraz innych wymienionych w ChPL. Ze względu na nieznany mechanizm działania i charakter interakcji z innymi lekami wydaje się celowe stosowanie leku u chorych z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem COVID-19 w celu zapobiegania progresji choroby.

 

 

16-03-2020

WHO opublikowało rekomendacje Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected (wersja z dnia 13 marca 2020)

 

 

Terapie rekomendowane w potwierdzonych COVID-19 w niektórych krajach europejskich [Interim clinical guidance for patients suspected of/confirmed with COVID-19 in Belgium]:

 

14-03-2020

W związku ze zmianą w ChPL preparatu ARECHIN zwracam uwagę, że zmiana ta polega na dodaniu nowego wskazania „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami beta takich jak SARS, MERS i COVID-19”. Nie jest to leczenie etiotropowe, a mechanizm ewentualnego działania wspomagającego jest nieznany. Jest też niezrozumiałe jakie leczenie miałby wspomagać ten lek, skoro jak dotychczas nie jest znany lek etiotropowy.

W PubMed jest 9 prac z 2020 roku po wpisaniu hasła „coronavirus and chloroquine”.

– 2 to stanowiska ekspertów prowincji chińskich w czasopismach w języku chińskim,
– 3 badania in vitro
– 3 prace poglądowe
– 1 praca oryginalna Gao i wsp. Biosci Trends 2020: doi: 10.5582/bst.2020.01047, która jest jedyną dostepną pracą badawczą, na którą wszyscy się powołują. Poniżej przytaczam komentarz do tej pracy zawarty w publikacji Touret F i de Lamballerie X. Antiviral Res 2020; 177: 104762.

„…it should be considered carefully before drawing definitive conclusions, since no data has been provided yet to support this announcement. Results were produced in ten different hospitals and possibly from a number of different clinical protocols among those listed above, which include various designs for control groups (none, different antivirals, placebo, etc.) and various outcome primary indicators. The final interpretation is therefore technically demanding, and in the absence of published data, it is difficult to reach any firm conclusion.”

Prof. Robert Flisiak
Prezes ZG PTEiLChZ

 

13-03-2020

PCR diagnostyczny wykonujemy jeden raz

Stosowane w niektórych ośrodkach dwukrotne testowanie PCR osoby ujemnej w pierwszym badaniu w odstępie 24 godzin niema uzasadnienia merytorycznego i oparcia w rekomendacjach. Jest marnowaniem środków ochrony, odczynników i powoduje zaleganie w oddziałach pacjentów których można wypisać. Wynika prawdopodobnie z błędnej interpretacji piśmiennictwa i algorytmu graficznego zamieszczonego przez PZH, które poczatkowo sugerowało dwukrotne badanie, ale z tej samej próbki.

12-03-2020

Kryteria testowania na COVID-19
Zgodnie z ECDC (z dnia 2-03-2020) testować należy każdy podejrzany przypadek wg kryteriów WHO, a więc :

Ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej jednym z objawów: kaszel, gorączka, duszność
PLUS jedno z poniższych
a) wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach licząc od poczatku choroby do kraju/regionie w którym odnotowano lokalną transmisję + brak ustalonej innej etiologii
lub
b) bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
lub
c) ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny

W Klinice Chorób Zakaźnych UM w Białymstoku hospitalizujemy aktualnie tych którzy spełniają kryteria b) i c) – tych z kryteriami a) odsyłamy do obserwacji domowej pod nadzór Sanepidu.

Ale niestety:

Jeżeli zostanie udokumentowana transmisja lokalna na danym obszarze (co pewnie już ma miejsce w niektórych ośrodkach), to wówczas wszyscy pacjenci z objawami ostrej infekcji oddechowej stwierdzanej podczas pierwszego kontaktu z opieką zdrowotną (w podstawowej opiece zdrowotnej lub w szpitalu) powinni być traktowani jako przypadki podejrzane, a więc poddane testowaniu.

Okres wylęgania COVID-19
• Średnio – 5 dni
• Mediana 5,1 dni
• U 97,5% objawy wystąpiły w ciągu 11,5 dni
Lauer SA, i wsp. Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M20-0504.

Tomografia komputerowa
CT jest czułą metodą rozpoznawania zapalenia płuc w przebiegu COVID-19. Jeśli to możliwe powinna zastępować standardowe RTG klp.
Yan Li, Liming Xia. American Journal of Roentgenology: 1-7. 10.2214/AJR.20.22954

 

11-03-2020

Minimalne wymagania dla oddziału hospitalizującego COVID-19

Z informacji pozyskanych z oddziałów, które już miały doświadczenie z COVID-19 w Polskich realiach wynika, że jednostka taka jeszcze przed przyjęciem pierwszego pacjenta MUSI dysponować:
– Izbą Przyjęć zamkniętą dla innych chorych – dedykowana wyłącznie COVID-19, z zakazem kierowania jakichkolwiek innych pacjentów.
– zabezpieczenie w PPE – osobiste wyposażenie zabezpieczające – optymalnie zestaw z kombinezonem, minimalnie z fartuchem wodoodpornym
– musi mieć w swojej strukturze respirator z zabezpieczoną obsadą anestezjologiczną
– musi dysponować przenośnym aparatem rtg z obsługą technika radiologa
– zabezpieczenie otrzymywania wyników maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania, optymalnie do 4 godzin (w celu umożliwienia wykluczenia w ramach Izby Przyjęć)
– wyraźne oznakowanie dojścia do Izby Przyjęć zakaźnej prowadzące od barmy szpitala
Proszę o przesyłanie dodatkowych uwag i sugestii celem dzielenia się nimi z innymi ośrodkami – doctors@umb.edu.pl.

[pvcp_1]

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14