Program badawczy SARSTer

Projekt SARSTer jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach umowy z Agencją Badań Medycznych nr 2020/ABM/COVID19/PTEiLChZ pod nazwą „Badanie przebiegu klinicznego i możliwości leczenia COVID-19 w warunkach praktyki klinicznej w Polsce – SARSTer”.
Wartość finansowania/koszt projektu: 1 444 000 zł. 

SARSTer jest retrospektywnym, nieinterwencyjnym programem badawczym finansowanym ze środków Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Agencji Badań Medycznych, we współpracy z firmą Tiba. Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce u chorych leczonych począwszy od 1 marca 2020. Szczególny nacisk został położony na terapie zalecane w rekomendacjach PTEiLChZ, co pozowoli na ich doskonalenie. Uzyskane dane będą analizowane, w zależności od wielu parametrów wyjściowych i z uwzględnieniem różnych punktów końcowych oceniających skuteczność terapii. Badanie jest realizowane na platformie internetowej wykorzystywanej uprzednio w projektach EpiTer-2 i EpiGeneS we współpracy z firmę Tiba. W projekcie uczestniczy 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w tym 10 pediatrycznych. Podstawowym kryterium włączenia jest rozpoznanie COVID-19. Dodatkowe kryteria będą zależne od cząstkowych analiz, których celem będzie opracowanie danych do publikacji. Pozyskane dzięki SARSTer informacje pozwolą na zoptymalizowanie postępowania terapeutycznego w COVID-19.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14