Statut

Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Rozdział I
Nazwa, teren działania i charakter prawny

§ 1
1. Towarzystwo nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych”, w skrócie PTE i LChZ, zwanej dalej „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.z 2001 r., nr 79, poz. 855), oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedziba Towarzystwa jest miasto Wrocław.
§ 3
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem „Polskie Towarzystwo Epidemiologów i
Lekarzy Chorób Zakaźnych” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zarząd Główny. Adres siedziby”.
§ 4
Towarzystwo opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 5
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w
przepisach prawa, z której dochód służy realizacji celów statutowych.
§ 6
Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia prac administracyjnych.
§ 7
1. Towarzystwo zrzesza swoich członków w oddziałach terenowych.
2. Oddziały terenowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 8
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na
rzecz chorób zakaźnych i epidemiologii.

Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 9
Celem Towarzystwa jest:
1. upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i
epidemiologii,
2. tworzenie programów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych,
3. podnoszenie poziomu naukowego i zawodowego lekarzy chorób zakaźnych i
epidemiologów,
4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
5. reprezentowanie interesów lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, będących
członkami Towarzystwa,
6. współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania – krajowymi i
zagranicznymi.
§ 10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i innych form działalności szkoleniowej,
2. organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych,
3. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym redagowanie własnego organu,
4. współprace z władzami administracyjnymi, uczelniami, instytucjami i towarzystwami
naukowymi w zakresie profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych,
5. wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla epidemiologów i lekarzy chorób
zakaźnych,
6. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie
epidemiologii i chorób zakaźnych,
7. delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja,
8. prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie
sklasyfikowane (organizowanie szkoleń i konferencji naukowych)
b) pozostała działalność związana z ochrona zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (promocje leków i nowoczesnych metod terapii)
c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
d) wydawanie książek
e) wydawanie gazet
f) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
g) pozostała działalność wydawnicza

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, członków honorowych i
członków wspierających.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii,
farmaceuta oraz inna osoba pracująca w dziedzinie zwalczania chorób zakaźnych lub
epidemiologii, mająca ukończone wyższe studia.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również osoba pracująca w dziedzinie
walki z chorobami zakaźnymi lub epidemiologii, która nie ukończyła studiów wyższych,
jeżeli jej działalność kwalifikuje ją na członka towarzystwa naukowego, a Zarząd Główny
wyrazi na to zgodę.
§ 13
1. Członek zwyczajny zostaje przyjęty w poczet członków przez właściwy terenowo Zarząd
Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwu członków
wprowadzających.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje
odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa.
§ 14
Członkowie zwyczajni Towarzystwa maja prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz
zgłaszania wniosków,
3. czynnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa,
4. zgłaszania uwag i wniosków do władz Towarzystwa
§ 15
Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
1. godnego reprezentowania środowiska lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów oraz
dbałości o dobre imię Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
4. regularnego opłacania składek członkowskich,
5. kształtowania i rozwijania koleżeńskich więzi wśród członków Towarzystwa.
§ 16
1. Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie właściwemu
terenowo Zarządowi Oddziału,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków przez właściwy terenowo Zarząd Oddziału za zaleganie
z opłatą składek członkowskich przez okres 12-tu miesięcy, mimo pisemnego
upomnienia,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału z powodu: – poważnego naruszenia obowiązków członkowskich, – naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o
wykonywaniu zawodu, – utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych przez sądy
lekarskie, – orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środka karnego
pozbawienia praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu Oddziału o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi
prawo odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30 dni.
3. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.
4. Członek skreślony na podstawie § 14, ust.1 pkt.c) może ubiegać się o ponowne przyjęcie
do Towarzystwa na prawach nowo wstępujacego, pod warunkiem uiszczenia zaległych
składek,
5. Członek skreślony na podstawie § 14, ust.1 pkt. d) podpunkt 4. może ubiegać się o
ponowne przyjęcie do Towarzystwa po upływie czasu, na który orzeczony został środek
karny pozbawienia praw publicznych. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd
Główny.
§ 17
1. Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zebranie, na wniosek
Zarządu Głównego, osobom wybitnie zasłużonym w zakresie epidemiologii lub zwalczania
chorób zakaźnych.
2. Członkowie honorowi maja wszelkie prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są z
opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe wygasa po dobrowolnym zrzeczeniu się, zgłoszonym Zarządowi
Głównemu na piśmie.
§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, a także osoba fizyczna, która podziela
cele Towarzystwa oraz wspomaga je organizacyjnie i finansowo.
2. Członków wspierających przyjmują właściwe terenowo Zarządy Oddziałów lub Zarząd
Główny.
3. Wysokość składki członka wspierającego określa organ, który przyjął go w poczet
członków wspierających Towarzystwa.
4. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
5. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

Rozdział IV
Organizacja i władze Towarzystwa

§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków lub Delegatów,;
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.
3. Członkowie władz Towarzystwa pełnia swoje funkcje honorowo
4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykła większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów, jeżeli liczba
zwyczajnych członków Towarzystwa przekracza 500 (pięćset). W takiej sytuacji na 10
członków zwyczajnych Towarzystwa przypada jeden Delegat.
2. Zarząd Główny Towarzystwa w razie stwierdzenia, że liczba członków zwyczajnych
Towarzystwa na osiem miesięcy przed końcem danej kadencji władz Towarzystwa
przekracza 500 osób, poleca Zarządom Oddziałów Terenowych zwołanie Walnych Zebrań
Członków Oddziałów celem wyboru Delegatów.
3. Kadencja Delegatów rozpoczyna się wraz kolejną kadencją władz Towarzystwa i trwa trzy
lata. Delegatem może być wyłącznie członek zwyczajny Towarzystwa.
4. W razie wygaśnięcia członkostwa osoby wybranej na Delegata, funkcje Delegata pełni
członek zwyczajny Towarzystwa, który w wyborach Delegatów otrzymał kolejno największą
liczbę głosów. W razie braku takiej osoby Walne Zebranie Członków Oddziału, które
dokonało wyboru Delegata, którego członkostwo wygasło, przeprowadza wybory
uzupełniające nie później niż w ciągu miesiąca od wygaśnięcia członkostwa osoby wybranej
na Delegata. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca danej kadencji
Delegatów pozostało nie więcej niż sześć miesięcy.
5. Kadencja Delegata wybranego w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust. 4,
rozpoczyna się z chwilą wyboru i kończy wraz z daną kadencją pozostałych Delegatów.
§ 21
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów zapadają w pierwszym terminie
zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykła większością głosów.
4. W razie gdy Walne Zebranie Członków lub Delegatów w pierwszym terminie nie jest
zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 3, uchwały
zapadają bezpośrednio po jego zakończeniu w drugim terminie zebrania w tym samym dniu,
po upływie 15 minut, o ile w zawiadomieniach, o których mowa w § 20 i § 21 ust. 2 w
związku z § 20 zawarta została informacja o możliwości odbycia w takiej sytuacji walnego
zebrania członków lub delegatów w drugim terminie, z podaniem miejsca i godziny jego
rozpoczęcia. Walne zebranie członków lub delegatów w drugim terminie może obradować
wyłącznie w sprawach objętych porządkiem proponowanym dla walnego zebrania w
pierwszym terminie.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
a) wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Komisji
Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej,
d) wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa na
najbliższą kadencję,
f) nadawanie godności członkom honorowym,
g) zatwierdzanie miejsca i terminu następnego zwyczajnego Walnego Zebrania,
h) rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady zjazdu przez Prezesa, Zarząd Główny i
Główną Komisję Rewizyjną,
i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa, jeśli uzyskały co
najmniej 10 podpisów członków zwyczajnych i zostały złożone Zarządowi Głównemu
przynajmniej 60 dni przed terminem Walnego Zebrania,
j) zatwierdzanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
k) uchwalanie zmian w statucie,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania.
§ 24
Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając o tym pisemnie członków
Towarzystwa na 30 dni przed wyznaczonym terminem, podając proponowany porządek
dzienny.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej jednej trzeciej Zarządów Oddziałów Terenowych Towarzystwa,
zgłoszonych na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd Główny powinien zwołać w ciągu 3 miesięcy od
dnia zgłoszenia wniosku, a porządek dzienny obejmować tylko sprawy określone we
wniosku. Postanowienie § 20 stosuje się odpowiednio.
§ 26
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 11 do 15 członków, wybieranych przez Walne
Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów oddanych.
2. Wybory Zarządu Głównego rozpoczynają się od wyborów Prezesa Zarządu Głównego, a
następnie nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego przedstawia kandydatury do Prezydium
Zarządu Głównego, które składa się z dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pozostali
członkowie Zarządu Głównego wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez
uczestników Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów.
3. Prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji pozostaje członkiem Zarządu Głównego na
następną jedną kadencję.
4. Funkcję prezesa Zarządu Głównego pełni się nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.
§ 27
Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa miedzy Walnymi Zebraniami.
§ 28
1. Do Zarządu Głównego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu do kompetencji
innych władz Towarzystwa, a w szczególności:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b) realizowanie uchwał Zebrania i celów statutowych,
c) opracowywanie planów działalności Towarzystwa oraz sprawozdań z wykonania planów
pracy,
d) opracowywanie projektów budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,
e) zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
f) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych oraz nadzór nad ich działalnością,
g) powoływanie komisji problemowych,
h) powoływanie komitetu organizacyjnego i naukowego zjazdów i konferencji naukowych,
i) powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism i wydawnictw
Towarzystwa,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów Terenowych,
k) uchwalanie wysokości składek członków Towarzystwa w danym roku kalendarzowym.
2. Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Towarzystwa, do zaciągania zobowiązań
oraz reprezentowania Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu
Głównego, przy czym zawsze współdziałać musi Prezes Zarządu Głównego lub jeden
Wiceprezes z tym, że Wiceprezes może działać wyłącznie ze Skarbnikiem.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na 6 miesięcy. W posiedzeniu Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, krajowi konsultanci z zakresu epidemiologii,
chorób zakaźnych i dziedzin pokrewnych oraz inni zaproszeni goście.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykła większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego zebrania.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego otrzymują członkowie Zarządu Głównego i
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od
odbycia posiedzenia.
§ 30
1. W czasie trwania kadencji Zarząd Główny może dokonywać zmian w składzie Prezydium
Zarządu Głównego lub uzupełniać skład tego Prezydium na wypadek rezygnacji albo śmierci
Członka Prezydium lub w innych uzasadnionych sytuacjach, bez zwoływania Walnego
Zebrania.
2. Zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego dokonywane są na wniosek Prezesa
Zarządu Głównego.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
5. Uchwały Prezydium dla swej ważności wymagają zatwierdzenia Zarządu Głównego na
najbliższym jego posiedzeniu.
§ 31
Do kompetencji Prezydium należy kierowanie działalnością Towarzystwa między
posiedzeniami Zarządu Głównego w ramach udzielonych uprawnień.
§ 32
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Towarzystwo i składa się z 3 do 5
członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając spośród
siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze w stosunku do Komisji Rewizyjnych
Oddziałów Terenowych.
4. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy kontrola przynajmniej raz w roku
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności
5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami
pokontrolnymi, z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego bądź jego Prezydium
oraz z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego
7. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Towarzystwa sprawozdanie ze swej
działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu.
8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Towarzystwa.
9. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, bez względu
na liczbę członków biorących udział w posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa

§ 33
1. Oddziały Towarzystwa są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
Oddziały Towarzystwa są powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego w
miejscowościach, w których znajduje się co najmniej 20 członków Towarzystwa.
2. Teren działalności oddziału określa Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Oddziały Towarzystwa realizują statutowe cele oraz program Towarzystwa na terenie
swego działania.
4. Oddziały Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział w ………….”
5. Utworzenie Oddziału bądź decyzja o jego likwidacji następuje na mocy uchwały Zarządu
Głównego, od której przysługuje możliwość odwołania do Walnego Zebrania Towarzystwa.
6. Członkowie Oddziałów mogą realizować cele statutowe w Ogólnopolskich Sekcjach
Specjalistycznych Towarzystwa.
Władzami Oddziału Towarzystwa są: – Walne Zebranie Członków Oddziału, – Zarząd Oddziału, – Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 34
§ 35
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału,
2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne,
§ 36
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) wytyczenie kierunków działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa,
b) rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
d) wybór przewodniczącego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, rozpatrywanie
wniosków zgłoszonych przez Zarząd Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
członków Oddziału Towarzystwa co najmniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem,
podając proponowany porządek dzienny.
2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału w sprawach nieuregulowanych w
postanowieniach rozdziału niniejszego, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
§ 37
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) na wniosek Zarządu Głównego,
b) z własnej inicjatywy,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne zebranie członków Oddziału Zarząd Oddziału powinien zwołać w
ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, a porządek dzienny obejmować tylko sprawy
określone we wniosku.
§ 38
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 8 członków Oddziału, wybieranych przez
Walne Zebranie Oddziału.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza i Skarbnika, stanowiących jego Prezydium.
§ 39
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie pracą Oddziału i realizowanie celów Towarzystwa, zgodnie z uchwałami i
wytycznymi Zarządu Głównego,
b) opracowanie planów działalności Oddziału oraz sprawozdań z jego wykonania,
c) zarządzanie majątkiem Oddziału,
d) zgłoszenie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie tytułu członka honorowego,
e) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków Oddziału z Towarzystwa,
f) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa, prowadzenie na bieżąco ich ewidencji
oraz pobieranie składek członkowskich,
g) zwołanie Walnego Zebrania członków Oddziału i przedstawienie na nim sprawozdań za
swej działalności,
h) poszczególni członkowie Zarządu Oddziału Towarzystwa mogą reprezentować
Towarzystwo tylko na zasadzie pełnomocnictwa.
2. Uchwały zarządu Oddziału zapadają zwykła większością głosów. W razie równej liczby
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co 6
miesięcy.
§ 40
1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału należy kierowanie działalnością Oddziału
Towarzystwa między posiedzeniami Zarządu Oddziału Towarzystwa, w ramach udzielonych
uprawnień.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Prezydium Zarządu Oddziału jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co
najmniej trzech jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
4. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Oddziału.
5. Do Zarządu Oddziału oraz Prezydium Zarządu Oddziału w sprawach nieuregulowanych w
postanowieniach rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
statutu, dotyczące Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
§ 41
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
2. Do obowiązku Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola przynajmniej raz w roku
działalności Oddziału Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami
pokontrolnymi, wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału, bądź jego Prezydium i
z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzenia Zarządu Oddziału.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie
ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Towarzystwa.
7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin
zatwierdzony przez Walne zebranie członków Oddziału.
8. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału w sprawach nieuregulowanych w postanowieniach
rozdziału niniejszego, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące
Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

§ 42
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
c) dotacje, zapisy, spadki, darowizny subwencje,
d) dochody z działalności statutowej,
e) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:
a) Zarząd Główny,
b) Zarządy Oddziałów Terenowych.
4. 1/3 kwot uzyskiwanych przez Zarządy Oddziałów ze składek członkowskich winny być
przekazywane do Zarządu Głównego.
Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 43
1. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzania likwidacji oraz
cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14