POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW
I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Przypominamy, że składka członkowska PTEiLChZ wynosi 50 PLN/rok.

Składki powinny być zbierane w oddziałach.

Zgodnie z § 42, ust. 4 Statutu „1/3 kwot uzyskiwanych przez Zarządy Oddziałów ze składek członkowskich winny być przekazywane do Zarządu Głównego”.

Numer konta ZG PTEiLChZ – PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1215 0000 0000 1489 9898

23 Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Białystok

19-21 września 2024

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych nie jest organem władzy publicznej lub podmiotem wykonującym zadania publiczne, które zgodnie z Art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są zobowiązane do udzielania informacji publicznej.

4 września 13:27
 

Kursy i szkolenia ESCMID

Możliwość aplikowania o granty wyjazdowe.
N

Program badawczy SARSTer

N

Najnowsze konferencje

Bierzemy udzial i organizujemy spotkania i konferencje naukowe.

N

Program badawczy EpiTer-2

Badanie EpiTer-2 jest wspieranym przez PTEiLChZ programem badawczym obejmującym chorych leczonych z powodu zakażenia HCV w warunkach praktyki klinicznej począwszy od roku 2015.

POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Kontakt z Prezydium Zarządu Głównego

(85) 741 69 21

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku 15-540 Białystok ul. Żurawia 14